Menu / szukaj

Klauzula RODO – poczta elektroniczna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy iż:

 1. Informacje dotyczące administratora danych:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, zwanym dalej „OSiR” jest administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listowanie na adres: Mariańska 31, 16-100 Sokółka,
 • przez e-mail: osir@sokolka.pl,
 • telefonicznie: (85)-711-25-71
 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • listownie na adres: Mariańska 31, 16-100 Sokółka,
 • poprzez e-mail: paulinasawicka@osir.sokolka.pl
 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane osobowe adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych są przetwarzane przez administratora w celach:

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem,

2) podejmowania kontaktu z adresatami,

3) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz innymi osobami,

4) przyjmowania pism, zgłoszeń, wniosków oraz zapytań.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych i nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
 • niezbędność do realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 • dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcy danych

Pana/Pani danych osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom OSiR Sokółka w celu prawidłowej realizacji usług w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, następnie jeśli to konieczne, przez okres wskazany przez przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas oraz przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

 1. Przysługujące uprawnienia

W odniesieniu do danych, które Państwo przekazali do OSiR w korespondencji elektronicznej, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych nieprawidłowych,
 • prawo uzupełnienia danych niekompletnych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

OSiR nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na Państwa pytanie.

 

dokument do pobrania: Klauzula poczta elektroniczna