Menu / szukaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów lodowiska demontowalnego o wymiarach 40m x 25m do OSiR w Sokółce.
Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do dnia 10.10.2023 r. (liczy się data wpływu do OSiR Sokółka).

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej na adres zamawiającego w/w terminie.

W przypadku braku podpisu zaufanego lub podpisu osobistego dopuszcza się złożenie oferty jako skan podpisanego dokumentu wraz z załącznikami.

Szczegóły w treści dokumentacji do pobrania poniżej: