Menu / szukaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż nowych obiektów na istniejącym placu zabaw na ul. Północnej w Sokółce zgodnie z załączonym poniżej projektem zagospodarowania terenu i przedmiarem robót.

Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osir@sokolka.pl do dnia 31.07.2023 r. do godziny 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej na adres zamawiającego w/w terminie.

W przypadku braku podpisu zaufanego lub podpisu osobistego dopuszcza się złożenie oferty jako skan podpisanego dokumentu wraz z załącznikami.

Szczegóły w treści dokumentacji do pobrania poniżej: